Investeringsstrategi handler om hvordan midlene skal fordeles på ulike investeringsaktiva, som aksjer, obligasjoner, pengemarked, eiendom og private equity. En vesentlig del av investeringsstrategien vil være å fastlegge investors etiske kriterier. Strategien er avgjørende for forventet avkastning og risiko. En god kartlegging medvirker til at kundene ikke påtar seg mer risiko enn det strategien tilsier.