Gjenspeiler dine verdier dine verdier?

Tilbake til Grieg EnigmaHar du tid til å fokusere… 

Majoriteten av vår kunder utarbeider etiske retningslinjer sammen med oss fordi en investeringsstrategi ofte bygger på etikk og verdier i tillegg til finansielle målsettinger. Men én ting er å ville det, en annen ting er å lykkes med å gjennomføre det. Selv Statens pensjonsfond utland møter utfordringer i sin forvaltning knyttet til ansvarlige investeringer.

I Grieg Enigma finner du en avansert ESG-modul (Environment, Social, Governance). Den gir deg full oversikt og kontroll til enhver tid. ESG-modulen lar deg fortløpende overvåke dine investeringer helt ned på enkeltaksjenivå. Du kan enkelt se om du er eksponert mot kontroversielle produkter eller selskaper som er involvert i tobakk, alkohol, våpen, gambling eller pornografi. Du kan kontinuerlig sjekke karbonavtrykket til porteføljen din eller se om du har investert i selskaper som er ekskludert av oljefondet eller i strid med retningslinjene til FN’s Global Compact. I tillegg gir modulen deg en bærekraftsrating av de underliggende selskapene.

Grieg Enigma tar transparens på alvor og gir deg en unik kontroll på at dine investeringer faktisk gjenspeiler de valgene du har gjort i investeringsstrategien din.

Ansvarlig kapitalforvaltning – bærekraftige investeringer. Kjært barn har mange navn.

Begrepene favner vidt, har mange betydninger og kan omfatte ulike typer av investeringsvirksomhet. Begrepet ESG viser ofte til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. ETISKE investeringer handler oftest om å unngå å bryte med moralske eller etiske verdier, men kan også handle om å oppnå sosiale eller miljømessige mål i tillegg til de rent finansielle. ANSVARLIGE investeringer er ofte etisk eller moralsk motivert, men kan også handle om å redusere risiko og forbedre risikojustert avkastning. Enigma gir deg den oversikten du trenger for å optimalisere virkemiddelbruken i din porteføljeforvaltning i forhold til den strategien du og ditt styre er blitt enige om.

Tilbake til Grieg EnigmaHar du tid til å fokusere…