Ansvarlige investeringer

Det finnes ingen universell definisjon eller oppskrift på hva det vil si å være en ansvarlig investor.

Ulike investorer bruker ulike verktøy. Vi ønsker ikke å diktere hva som utgjør ansvarlighet, men mener en viktig del av vår jobb er å bringe emnet på banen og øke kunders forståelse for hva ansvarlighet kan bety for dem. Å være en ansvarlig investor innebærer ikke redusert avkastning, men kan tvert imot bidra til å sikre langsiktig avkastning.

Samtidig etterlater alle investeringer seg fotavtrykk på mennesker og miljø. En viktig del av begrepet ansvarlighet handler derfor om å forstå hva du faktisk er investert i og hvilke konsekvenser dette har. Finanssektoren har historisk vært preget av manglende transparens. Vi mener åpenhet og oversikt er viktig, og søker å tilby dette til våre kunder gjennom verktøy som Grieg Enigma.

Ansvarlig investeringsvirksomhet innebærer også en forståelse av hvordan ansvarlighet bør operasjonaliseres. Prinsipper som PRI (Principles for Responsible Investment) og FNs Global Compact er fine ledestjerner, men å implementere disse i en finansportefølje kan i praksis være utfordrende. Her spiller vi en viktig rolle. Vi hjelper våre kunder å skille mellom ulike tilnærminger og å avgjøre hva som er mest effektivt basert på deres verdigrunnlag og målsettinger – enten de ønsker bygge en portefølje som hensyntar miljøet eller en som bidrar til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål.

Alt er ikke hva det utgir seg for

Det ansvarlig investeringsuniverset kan sammenlignes med en jungel. Begreper som bærekraft, impact, SRI, etikk, ESG og ansvarlighet brukes ukritisk om hverandre. Noen forvaltere har god forståelse for hva begrepene innebærer og tydelige strategier for å oppnå sine målsetninger, mens andre bruker dem opportunistisk.

Grieg Investor integrerer dette i seleksjonsprosessen ved valg av forvaltere. Vi samarbeider med MSCI ESG, en verdensledende tilbyder av miljømessige, sosiale og governance-relaterte selskapsanalyser. Dette samarbeidet gjør oss i stand til å gjøre grundige fondsanalyser hvor vi blant annet kan se hvilke «syndige» selskaper (tobakk, alkohol, gambling etc) fondet er investert i, hvilke selskaper som bryter med grunnleggende etiske normer og konvensjoner, selskaper som er ekskludert av SPU samt kartlegging av blant annet karbonavtrykket i underliggende portefølje.

En ting er å ville det – en annen ting er å gjøre det. Vi tar transparens på alvor og gir deg en unik kontroll på at dine investeringer faktisk gjenspeiler de valgene du har gjort i investeringsstrategien din.