Bærekraft og bærekraftsrelaterte opplysninger

Det finnes ingen universell definisjon eller oppskrift på hva det vil si å være en ansvarlig eller bærekraftig investor.

Verden står ovenfor store utfordringer knyttet til bærekraft. Dette skaper både risiko og muligheter for investorer. En viktig del av vår jobb er å hjelpe våre kunder til å navigere i et landskap som er i rask endring, hvor krav og forventninger til selskapers bærekraftsarbeid er i stadig utvikling, og hvor bærekraftsrisiko er økende. Vi tror investorer som er dyktige til å identifisere og håndtere bærekraftsrisiko, vil ha større sjanse til å lykkes i en fremtid som vil oppleve store og brå omveltninger fysisk, politisk, regulatorisk, teknologisk og konsumadferdsmessig.

Arbeidet vårt med bærekraft handler ikke kun om å forstå hvordan best posisjonere seg for å sikre god, risikojustert avkastning. Det handler også om å informere og bevisstgjøre våre kunder på hvilke fotavtrykk de etterlater seg som investorer. Fotavtrykkene kan være både positive og negative, og vi har som mål å tilby ledende rådgivning på begge områder: Hvordan våre kunder kan redusere sine negative fotavtrykk – og hvordan kapital kan brukes til å etterlate positive fotavtrykk. Da er en detaljert forståelse av ulike strategier for operasjonalisering av bærekraftsmålsetninger og hvordan disse påvirker risiko og avkastning en forutsetning.

Med andre ord handler arbeidet vårt både om å tilby ledende rådgivning på hvordan forstå og håndtere bærekraftsrisiko, og for de som ønsker det – hvordan kapitalen kan plasseres for å bidra positivt til bærekraftig utvikling for mennesker, miljø og klima.

Vårt arbeid med bærekraft strekker seg langt tilbake i tid. Vi har vært heldige å få jobbe med kunder med viktige samfunnsroller som har stilt høye krav til etikk og etter hvert bærekraft. Vi utviklet våre første etiske retningslinjer for forvaltning i 2002, to år før Oljefondet fikk sine. Gjennom årene har «Gjenspeiler dine verdier dine verdier?» vært et viktig spørsmål vi har stilt våre kunder. Åpenhet er en av våre tre kjerneverdier og ligger til grunn for utviklingen av en egen bærekraftsmodul i Grieg Enigma, som våre kunder til enhver tid har tilgang til. Her ble arbeidet påbegynt i 2014, og den første modulen lansert i 2016.

Målet om å være ledende krever kontinuerlige prioriteringer, ressurser og investeringer. Bærekraftig forvaltning er ikke et statisk område. Det er fullt av dilemmaer og vår forståelse av bærekraft og bærekraftsrisiko må kontinuerlig utvikle seg i takt med vitenskapen og endringene som skjer i verden. På forvaltningssiden har vi de siste årene sett en rask utvikling av nye produkter og tilnærminger, som innebærer at verktøykassen til en investor har blitt større, men også mer kompleks. Parallelt ser vi stadig mer grønnvasking, så her gjelder det å holde tunga rett i munnen!

Integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger og rådgivningsvirksomhet

I praksis er bærekraft integrert på tvers av våre tre kjerneleveranser: investeringsstrategi, forvalterseleksjon og rapportering.

I prosessen med å lage en investeringsstrategi diskuteres bærekraftsrisiko som ett av flere risikoelement. Selv om vi forsøker å si noe om bærekraftsrisiko kvalitativt og til dels kvantitativt via estimat på for eksempel klimarisiko, så anerkjenner vi at denne risikoen er krevende å måle. Vi diskuterer også ansvarlighet og bærekraftspreferanser i en strategiprosess, og forsøker å skape forståelse av hvilket mulighetsrom en investor står ovenfor, uten av vi pålegger våre investorer spesifikke preferanser eller verdier.

Hva gjelder forvalterseleksjon, er vurderinger av bærekraftsrisiko integrert i alle våre analyser og anbefalinger. Å vurdere forvalteres tilnærming til bærekraftsrisiko er en krevende øvelse, spesielt i en verden hvor «alle integrerer ESG». Vi har utviklet en rekke verktøy og bruker store mengder data for å «kle av» forvalter og forstå deres evne til å vurdere bærekraftsrisiko og -muligheter i praksis. For de forvalterne som markedsfører produkt som bærekraftige, så bruker vi videre mye tid på å forstå hvorvidt produktet faktisk kan sies å ha et positivt bidrag til bærekraftsmålene.

Transparens er viktig for å sikre at en investeringsstrategi er i tråd med minstekrav og målsetninger, samt for å teste en forvalters påstander om bærekraft. I denne sammenheng er en grundig gjennomlysning av porteføljer gjennom vår egen bærekraftsmodul i Grieg Enigma essensielt. Bærekraftsmodulen gir oversikt over en rekke bærekraftsfaktorer, inkludert potensielle brudd med internasjonale normer under FNs Global Compact, karbonintensitet og eksponering til kontroversielle våpen. I tillegg tilbyr vi tematiske analysemoduler av særlig høy relevans for våre kunder, som vurdering av porteføljers grad av netto null omstilling og klimarisikoanalyser og -rapportering. Flere av elementene vi har rapportert på siden 2016 overlapper med EUs liste over relevante bærekraftsindikatorer («principle adverse impact indicators», også kalt PAII), som produktleverandører skal rapportere på i henhold til offentliggjøringsforordningen. Vi følger den regulatoriske utviklingen tett og har som mål å levere markedsledende analyser og rapportering på bærekraft, slik at våre kunder til enhver tid har ledende oversikt over både bærekraftsrisiko og det EU definerer som «negative påvirkninger for bærekraftsfaktorer».

Erklæring om de viktigste negative påvirkningene av investeringsrådgiver for bærekraftsfaktorer

Negative påvirkninger av investeringsrådgivning og -beslutninger for bærekraftsfaktorer er hensyntatt i alle våre kjerneleveranser, men ikke styrende. I prosessen med å velge ut finansielle produkter, så inngår de viktigste negative påvirkningene for bærekraftsfaktorer som en informasjonskilde for å vurdere bærekraftsprofilen til fondet. De relevante aspektene som vurderes tilpasses i forhold til hver enkelt kundes retningslinjer for ansvarlige og bærekraftige investeringer og interessefelt. Det kan inkludere forhold som potensielle brudd på internasjonalt anerkjente normer, klimaforhold, spørsmål om rettigheter i arbeidslivet og en rekke andre faktorer. Dette inkluderer brudd mot FNs Global Compact og eksponering mot kontroversielle våpen. Vi vil ikke rangere anbefalte fond basert på disse indikatorene. Vi har heller ikke fastsatt konkrete terskelverdier eller kriterier knyttet til disse indikatorene til bruk i utvelgelsen av fond.  Man kan finne igjen utvalgte bærekraftsindikatorer i bærekraftsmodulen i Grieg Enigma. Vi tilbyr i tillegg en full rapportering på alle relevante bærekraftsindikatorer («PAI») på fonds- og porteføljenivå dersom kunden ønsker.

Godtgjørelsesordning

Grieg Investor sin satsing på bærekraft stiller høye krav til kompetanse hos de ansatte i foretaket og dette er en del av kriteriene for variabel godtgjørelse.  Foretaket sin godtgjørelsesordning består hovedsakelig av fastlønn, pensjonsordning og overskuddsdeling (variabel godtgjørelse) og skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking, og bidra til å unngå interessekonflikter. Dette innebærer også etterlevelse av eksternt og internt regelverk, herunder foretakets retningslinjer for bærekraftsrisiko. Godtgjørelsesordningen er i samsvar med foretakets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktig interesse.