Investerings­strategi

Dette er en langsiktig beslutning og den aller viktigste du tar i forbindelse med kapitalforvaltningen.

Avkastning

Utarbeidelse og fastsettelse av investeringsstrategien er den aller viktigste beslutningen som fattes i forbindelse med kapitalforvaltning. Den vil i stor grad bestemme potensialet for avkastning og skal sikre at oppdragsgiverne våre når sine mål, både på kort og lang sikt.

Investeringsstrategi er risikostyring. Den definerer hva som gir høyest mulig avkastning basert på en akseptabel risiko for oppdragsgiver. Det er evnen og viljen til å bære risiko som vil være førende for strategien vi ender opp med.

Investeringsstrategien kan ikke fastsettes uten å ta høyde for forpliktelsene som er knyttet til midlene. Svært mange institusjoner har «evighetens perspektiv» på sin kapitalforvaltning. En stiftelse eller en pensjonskasse vil typisk ha en forpliktelse og et mål om en langsiktig, bærekraftig forvaltning til glede for fremtidige generasjoner, samtidig som risikoen holdes på et akseptabelt nivå. Å maksimere avkastning er derfor mindre viktig for disse enn å bevare kjøpekraft og ivareta det langsiktige målet. Andre oppdragsgivere vil være villige til å ta høyere risiko og utsette porteføljen for større svingninger med mål om høyest mulig avkastning i enkelte perioder.

Det er helt avgjørende at vi som rådgivere har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å gi gode strategiske råd, uansett strategi eller forpliktelser hos oppdragsgiver. I Grieg Investor har vi arbeidet med investeringsstrategi og risiko- og avkastningsberegninger i snart 30 år. Vi har egenutviklede modeller for å beregne og anskueliggjøre effekter av alternative sammensetninger av investeringsporteføljer.

 

 Verdier

I tillegg til å bli målt på avkastning, har de fleste investorer også tydelige krav til ansvarlighet i investeringene som grunnlag for strategien.

Vi liker å stille oss selv og våre kunder et enkelt og viktig spørsmål: Gjenspeiler dine verdier dine verdier? Det overordnede målet handler ofte om å maksimere verdiskapningen på investert kapital. Likevel ønsker stadig flere å gjøre dette på en bærekraftig og samfunnsnyttig måte som kommer flest mulig til gode – også fremtidige generasjoner. Flere av våre kunder har også etiske retningslinjer som definerer hvilke produkter de ikke vil være involvert i og hvilke normer de ikke ønsker å bryte.

I Grieg Investor er vi opptatt av å måle at disse investeringene faktisk bidrar til de konkrete målene strategien legger opp til. Vi har derfor utviklet et verdensledende digitalt verktøy som gir kundene våre total oversikt til enhver tid. Både i relasjon til hvor midlene er plassert, hvilke resultater de oppnår og hvilke fotavtrykk de etterlater seg.

 

Les mer om Grieg Enigma